Zasady recenzowania

Zasady recenzowania w Acta Botanica Cassubica

Zgodnie z nowymi wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, od 1 stycznia 2012 r. redakcja Acta Bot. Cassub. wprowadza następujące zasady recenzowania nadsyłanych prac:

1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.

3. Recenzowanie prac odbywa się zgodnie z zasadą „double-blind review”, tzn. autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. W zakładce „Dla recenzentów” znajduje się formularz recenzencki. Informacje dotyczące zakresu merytorycznego oraz sposobu przygotowania manuskryptu, na podstawie których praca kwalifikowana jest do przyjęcia do druku, umieszczone są we „Wytycznych dla autorów ABC/M”.

6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości alfabetyczną listę recenzentów współpracujących. Lista ta znajduję się w zakładce „Redakcja” w menu głównym.