Tom 11 2012

pdf_ico

Spis treści

 1. Afranowicz-Cieślak R. 2012. Stan zachowania zbiorowisk łęgowych i grądowych rezerwatu „Las Mątawski” na Żuławach Wiślanych – Contemporary condition of riparian and oak-hornbeam forests of the „Las Mątawski” nature reserve in the Żuławy Wiślane region. – Acta Bot. Cassub. 11: 5-32. – PDF – Tabela 4
 2. Krawczyk R., Majkut A. 2012. Występowanie Salvinia natans (L.) All.wzbiorowiskach roślinnych Kotliny Sandomierskiej (SE Polska) – The occurrence of Salvinia natans (L.) All. in plant communities of the Kotlina Sandomierska region (SE Poland). – Acta Bot. Cassub. 11: 33-48. – PDF
 3. Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2012. Podsumowanie stopnia zbadania rozmieszczenia inwazyjnych gatunków roślin na Pomorzu Gdańskim – Summary of the hitherto recognition of distribution of invasive plant species in the Pomorze Gdańskie region. – Acta Bot. Cassub. 11: 49-74. – PDF
 4. Kukwa M., Kowalewska A., Śliwa L., Czarnota P., Czyżewska K., Flakus A., Kubiak D., Wilk K., Dimos-Zych M., Kolanko K., Szymczyk R., Lipnicki L., Aadamska E., Bielec D., Guzow-Krzemińska B., Gruszka W., Hachułka M., Jabłońska A., Oset M., †Kiszka J., Kozik J., Leśniański G., Lazarus M. 2012. Porosty i grzyby naporostowe Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego (Pomorze Gdańskie, N Polska) – Lichens and lichenicolous fungi of the Wdzydzki Landscape Park (Pomorze Gdańskie, N Poland). – Acta Bot. Cassub. 11: 75-103. – PDF
 5. Ślęzak A. 2012. Waloryzacja florystyczna doliny rzeki Narusy (Pobrzeże Gdańskie) – Floristic valorization of the Narusa river valley (the Pobrzeże Gdańskie region). – Acta Bot. Cassub. 11: 105-125. – PDF
 6. Puchałka R. 2012. Flora i roślinność rezerwatu „Lutowo” (Pojezierze Krajeńskie) – Flora and vegetation of „Lutowo” nature reserve (the Pojezierze Krajeńskie region). – Acta Bot. Cassub. 11: 127-143. – PDF
 7. Puchałka R. 2012. Rośliny naczyniowe rezerwatu „Jezioro Modła” (Pobrzeże Słowińskie) – Vascular plants of the „Jezioro Modła” nature reserve (the Pobrzeże Słowińskie region). – Acta Bot. Cassub. 11: 145-153. – PDF
 8. Puchałka R. 2012. Materiały do flory roślin naczyniowych rezerwatu „Miedzno” we Wdeckim Parku Krajobrazowym (Bory Tucholskie) – Materials for a flora of the „Miedzno” nature reserve in the Wda Landscape Park (Tuchola Forest). – Acta Bot. Cassub. 11: 155-164. – PDF
 9. HajekK B. 2012. Występowanie, preferencje siedliskowe oraz zasoby populacji rzadkiego mchu Isothecium myosuroides Brid (Bryophyta, Echinodiaceae) na Pomorzu Gdańskim – Occurrence, habitat preferences and population resources of a rare moss Isothecium myosuroides Brid. (Bryophyta, Echinodiaceae) in the Pomorze Gdańskie region (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 11: 165-178. – PDF
 10. Ossowska E., Ćwiklińska P. 2012. Wpływ fragmentacji na efektywność pomnażania wegetatywnego u Sphagnum russowii Warnst. – The impact of Sphagnum russowii Warnst. fragmentation on the effectiveness of its vegetative reproduction. – Acta Bot. Cassub. 11: 179-190. – PDF
 11. Żółkoś K., Meissner W. 2012. Dąb węgierski Quercus frainetto Ten. w Gdańsku – Hungarian oak Quercus frainetto Ten. in Gdańsk. – Acta Bot. Cassub. 11: 191-194. – PDF
 12. Ossowska E., Kukwa M. 2012. Nowe stanowiska porostu Parmelia ernstiae Feuerer & A. Thell w Polsce – New localities of Parmelia ernstiae Feuerer & A. Thell in Poland. – Acta Bot. Cassub. 11: 195-199. – PDF
 13. Wilga S. M., Wantoch-Rekowski M. 2012. Nowe stanowisko języczka strefowanego Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead w rejonie Gdańska-Brzeźna – A new locality of Arrhenia spathulata (Fr.: Fr.) Redhead in the Gdańsk-Brzeźno area. – Acta Bot. Cassub. 11: 201-206. – PDF
 14. Hajek B. 2012. Nowe stanowisko rzadkiego mchu Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (Bryophyta, Buxbaumiaceae) na Pomorzu Gdańskim – New record of a rare moss Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl. (Bryophyta, Buxbaumiaceae) in the Pomorze Gdańskie region (northern Poland). – Acta Bot. Cassub. 11: 207-211. – PDF