Tom 6 2006/2007

pdf_ico

Tom 6 Acta Botanica Cassubica pod redakcją Olszewski T. S., Afranowicz R., Bociąg K. zawiera materiały pokonferencyjne „Współczesne kierunki badań botanicznych – w 80. rocznice urodzin Pani Profesor Hanny Piotrowskiej – Contemporary trends of botanical research – on Professor Hanna Piotrowska 80th birthday anniversary”

Spis treści

 1. Latałowa M. 2006  (2007). Profesor dr hab. Hanna Piotrowska w 80. lecie urodzin – Professor Hanna Piotrowska on her 80th birthday anniversary. – Acta Bot. Cassub. 6: 7-22. – PDF
 2. Olaczek R. 2006 (2007). Milenijna Ocena Ekosystemów – czy nowy Raport U Thanta? – Millenium Ecosystem Assessment – is it a new U Thant’s Report?. – Acta Bot. Cassub. 6: 23-32. – PDF
 3. Banaś K., Sadowska D., Spychalska M. 2006 (2007). Zdrowotność drzew przyulicznych na terenie Gdańska Oliwy – State of health of trees growing along streets in Gdańsk Oliwa. – Acta Bot. Cassub. 6: 33-45. – PDF
 4. Gałka A., Bociąg K. 2006 (2007). Wpływ kwaśnej materii organicznej na strukturę populacji roślin podwodnych i bank diaspor w jeziorach twardowodnych – Impact of acid organic matter on populations of underwater plants and seed bank in hardwater lakes. – Acta Bot. Cassub. 6: 47-59. – PDF
 5. Banaś K., Durmaj E. 2006 (2007). Trwałość depozytu substancji humusowych w twardowodnych jeziorach humusowych – Stability of the humic deposit in hardwater humic lakes. – Acta Bot. Cassub. 6: 61-70. – PDF
 6. Markowski R., Bloch-Orłowska J., Żółkoś K. 2006 (2007). Szata roślinna rezerwatu ścisłego „Wyspa na Jeziorze Przywidz” (Pojezierze Kaszubskie) i jej ochrona – Plant cover of „Wyspa na jeziorze Przywidz” strict nature reserve and its protection. – Acta Bot. Cassub. 6: 71-84. – PDF
 7. Nowicka-Falkowska K., Falkowski M. 2006 (2007). Tereny przystawowe – miejsce obfitego występowania storczykowatych Orchidaceae – Fishpond areas – sites of abundant occurrence of Orchidaceae. – Acta Bot. Cassub. 6: 85-92. – PDF
 8. Banaś K. 2006 (2007). Transformacja siedlisk isoetidów pod wpływem substancji humusowych – Transformation of isoetid habitats under the influence of humic substances. – Acta Bot. Cassub. 6: 93-106. – PDF
 9. Żółkoś K., Bloch-Orłowska J., Markowski R. 2006 (2007). Szata roślinna terenu rezerwatu „Mechelińskie Łąki” w warunkach stałej antropopresji – Plant cover of „Mechelińskie Łąki” nature reserve under constant anthropopression. – Acta Bot. Cassub. 6: 107-119. – PDF
 10. Budyś A. 2006 (2007). Antropofityzacja flory roślin naczyniowych siedlisk torfowych w strefie przymorskiej na przykładzie wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego – Anthropophytisation process in vascular plants flora of peatlands in the coastal zone exemplified by the east part of Kashubian Coastal Region. – Acta Bot. Cassub. 6: 121-130. – PDF
 11. Ćwiklińska P. 2006 (2007). Specyfika ekologiczna kęp z udziałem Sphagnum fuscum na torfowiskach minerotroficznych – Individual traits of Sphagnum fuscum hummocks in fens. – Acta Bot. Cassub. 6: 131-140. – PDF
 12. Kukwa M. 2006 (2007). Nowe stanowiska rzadkich i interesujących porostów na Pomorzu Gdańskim. Część III – New localities of rare and interesting lichens in Gdańsk Pomerania. Part III. – Acta Bot. Cassub. 6: 141-152. – PDF
 13. Olszewski S. T., Markowski R. 2006 (2007). Trapa natans L. s. l. jako wymarły w XIX w. składnik flory Pomorza Gdańskiego – Trapa natans L. s. l. as extinct in the 19th century component of Gdańsk Pomerania flora. – Acta Bot. Cassub. 6: 153-156. – PDF
 14. Afranowicz R., Doborzyńska A. 2006 (2007). Nowe stanowisko Peplis portula L. i Glyceria declinata Bréb. na Pobrzeżu Kaszubskim – The new locality of Peplis portula L. and Glyceria declinata Bréb. in Kaszubskie Coastal Region. – Acta Bot. Cassub. 6: 157-161. – PDF
 15. Olszewski S. T., Markowski R. 2006 (2007). Uzupełnienie do czerwonej listy roślin naczyniowych Pomorza Gdańskiego. 2 – Addenda to the red list of vascular plants of Gdańsk Pomerania. 2. – Acta Bot. Cassub. 6: 163-172. – PDF
 16. Kukwa M., Jabłońska A. 2006 (2007). Uzupełnienia do bioty porostowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” na Pomorzu Gdańskim – Addition to the lichen biota of „Cisy w Czarnem” nature reserve in Gdańsk Pomerania. – Acta Bot. Cassub. 6: 173-177. – PDF
 17. Czarnota P., Kukwa M. 2006 (2007). Lichenes Poloniae Exsiccati. Fasc. III (Nos. 51-75). – Acta Bot. Cassub. 6: 179-188. – PDF