Strona główna

Słowo wstępne od Redakcji

Acta Botanica Cassubica powstało w 2000 r. jako forum dla szybkiego i regularnego publikowania informacji o szacie roślinnej Pomorza Gdańskiego, w szczególności do prezentowania w opracowaniach pełnej dokumentacji florystycznej, fitosocjologicznej i innej. Stało się ono jednym z czasopism regionalnych, działających w skali „małych Ojczyzn”, podobnie jak Acta Botanica Silesiaca oraz Acta Botanica Warmiae et Mazuriae. W ciągu ostatnich latach zmieniło się jednak podejście i wymogi stawiane czasopismom naukowym, dlatego też z początkiem 2012 r. zdecydowaliśmy się rozszerzyć zasięg naszego czasopisma. I chociaż nadal szczególnie bliski pozostaje nam region Pomorza Gdańskiego, zachęcamy do prezentowania na łamach Acta Bot. Cassub. wyników badań prowadzonych na terenie całego kraju.

Acta Botanica Cassubica (Acta Bot. Cassub.) jest czasopismem recenzowanym, w którym publikowane są prace zawierające oryginalne wyniki badań, w tym także krótkie doniesienia, z zakresu szeroko pojętej botaniki środowiskowej i ochrony przyrody, dotyczące obszaru całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza Gdańskiego. Czasopismo jest wydawane przez Katedrę Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2009 r. jest ono uwzględniane w wykazie czasopism naukowych punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w części B. Wersja drukowana jest wersją pierwotną czasopisma.

Acta Botanica Cassubica, Monographiae (Acta Bot. Cassub., Monogr.) jest czasopismem recenzowanym, ukazującym się nieregularnie od 2004 roku. Publikowane w nim prace geobotaniczne mają charakter monograficzny i dotyczą szaty roślinnej Pomorza Gdańskiego, jak również większych obszarów, w ramach których ten region jest rozpatrywany